ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA ENERGOEFEKTIVITĀTE

Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrāde tuvojas nobeigumam (0)

14.10.2019

Ekonomikas ministrija pēc Eiropas Komisijas rekomendāciju un sabiedrības sniegto priekšlikumu analīzes ir aktualizējusi Nacionālo enerģētikas un klimata plānu (NEKP) 2030 redakciju, t.sk., plānotos rīcības virzienus un pasākumu sarakstu. Dokumenti publicēti ministrijas mājas lapā; pakāpeniski informācija tiks papildināta ar pārējām plāna sadaļām.


NEKP 2030 būs galvenais dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas formulēšanai. NEKP 2030 ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību. Attiecīgi plāna mērķi ir veicināt resursu efektīvu izmantošanu, kā arī to pašpietiekamību un dažādību; nodrošināt resursu, un it īpaši fosilu un neilgtspējīgu resursu, patēriņa būtisku samazināšanu un vienlaicīgu pāreju uz ilgtspējīgu, atjaunojamu un inovatīvu resursu izmantošanu; un stimulēt tādas pētniecības un inovāciju attīstību, kas veicina ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu.

 

Lai sasniegtu minētos mērķus, šobrīd plānā iekļauts saraksts ar 104 pasākumiem, kas sadalīti 12 rīcības virzienos:


1. Ēku energoefektivitātes uzlabošana;

2. Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā;

3. Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā;

4. Ne-emisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijās ražošanā;

5. Enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana;

6. Enerģētiskā drošība un neatkarība, pilnīga enerģijas tirgu integrācija, infrastruktūras modernizācija;

7. Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un SEG emisiju samazināšana

8. Resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā;

9. Ilgtspējīga resursu izmantošana, SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana mežsaimniecībā;

10. Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas samazināšanas veicināšana

11. Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma energoefektivitātei uzlabošana;

12. Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana.

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārvaldību enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizstrādā šāds plāns un jāiesniedz tas Eiropas Komisijā līdz 2019.gada 31.decembrim. Plāna pirmo redakciju Ekonomikas ministrija izstrādāja un iesniedza izvērtēšanai Eiropas Komisijā jau 2018.gada decembrī. Eiropas Komisija izvērtēja Latvijas iesniegtā plānu projektu un sniedz rekomendācijas par tajos iekļautajiem pasākumiem.

 

Būtiskākās Eiropas Komisijas rekomendācijas NEKP 2030 pilnveidošanai bija:


1) piedāvāt plašāku pasākumu loku SEG emisiju samazinājumam dažādās nozarēs (transports, atkritumu apsaimniekošana, maza mēroga enerģētika, mājsaimniecības) un analizēt emisiju piesaistes lomu;

2) noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apjomā (sākotnēji piedāvātā 45% vietā) un izstrādāt pasākumus, kas šo mērķi ļautu savlaicīgi un izmaksu efektīvā veidā sasniegt;

3) palielināt ambīcijas attiecībā uz nepieciešamo enerģijas patēriņa samazinājumu un skaidrāk definēt pasākumus, kā to īstenot, īpaši ēku un transporta sektorā;

4) definēt tādus pasākumus, kas enerģijas vairumtirgos un mazumtirgos vairos konkurenci, kas Latvijai īpaši aktuāli, lai veicinātu fosilo energoresursu piegādātāju un piegādes ceļu diversifikāciju;

5) uzskaitīt veiktos pasākumus un plānus fosilā kurināmā subsīdiju pakāpeniskai izbeigšanai;

6) noteikt tādas pētniecības un inovāciju rīcībpolitikas, kas veicinātu mērķu sasniegšanu pārējās plāna jomās.

 

Š.g. novembrī NEKP 2030 tiks iesniegts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē un līdz ar to uzsākta oficiālā saskaņošanas procedūra, kā arī organizēta konference plāna apspriešanai.

 

Detalizēti ar plašāku informāciju par NEKP 2030 var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

 

Informācijas avots:

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv / 67013193

 

 

Attēls no www.pexels.com ar ilustratīvu nozīmi.

 

Komentāri

Vārds
Komentārs

English